Vedtekter HC 5612


     AVGIFTER

Tilkoblingsavgift; Strøm, vann, vei og kabel-TV, kommer i tillegg til tomteprisen. Beløpet utgjør p.t. ca. kr. 53.000,- og faktureres av Fulufjellet AS

 

Hjemmelshaver til eiendommen er: Statskog SF, 2402 Elverum, org.nr 966056258.

 

 


      OMKOSTNINGER

[1]     I tillegg til kjøpesummen må kjøper uoppfordret betale følgende omkostninger til meglerforetaket, samtidig med sluttoppgjøret, jf. § 1.

 

         1.       Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5%)                Kr.        000,-

         2.       Tinglysningsgebyr for skjøte til Staten                        Kr.        525,-

         3.       Attestgebyr                                                                  Kr.        202,-

         4.       Tinglysningsgebyr pr. pantedokument                        Kr.        525,-

                   I alt                                                                               Kr.        000,-

 

[2]     Hertil kommer tinglysingsgebyr kr. 525,-, for hvert pantedokument kjøper ytterligere lar tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

 

 

§ 3

oppgjør

[1]     Oppgjøret mellom partene foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling:

         Din Megler AS, org.nr. 935323479, v/adv. Jan Benj. Rødner, Gjøaveien 11, 0376 Oslo.

 

         Dette endrer ikke ansvarsforholdet som oppgjørsansvarlig har overfor kjøper og selger. Innbetalinger fra kjøper skal skje i henhold til instruks for oppgjør, til klientkonto nr: 6027.05.40131.

 

[2]     Beløpet som er innbetalt ved kontraktinngåelse er forskudd på kjøpesummen.

         Sluttoppgjør skal finne sted senest innen 3 -tre- måneder fra kontraktsinngåelse, såfremt  ikke annen avtale er gjort mellom partene.

         Forskuddsbetalingen skal være fri egenkapital. Beløpet innbetales til meglerforetakets klientkonto. Til sikkerhet for kjøpers oppgjør før skjøtet er tinglyst, utsteder selger et rentefritt pantedokument (sikringsdokument) til oppgjørsansvarlig. Eventuelt opptjente renter av innbetalt forskudd godskrives selger. Hele oppgjørsansvarliges tilgodehavende og utlegg iht. oppgjørsavtalen vil bli trukket av første innbetaling etter hvert som de forfaller. Resterende beløp vil bero på meglerforetakets klientkonto inntil sluttoppgjør foretas.

 

[3]     Til orientering beregnes det renter av innestående på klientkonto. Opptjente renter utbetales den berettigede dersom beløpet overstiger ½ rettsgebyr.

 

[4]     Dersom kjøpesummen ikke blir innbetalt til meglerforetakets klientkonto i rett tid eller eventuelle lånedokumenter ikke er meglerforetakets oppgjørsavdeling i hende innen overtagelse slik at oppgjør ikke kan utbetales selger, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente iht. Lov om forsinkelsesrente, til selger. Forsinkelsesrente beregnes av hele kjøpesummen, med fratrekk av ev. innbetalt forskudd i fri egenkapital, frem til hele kjøpesummen er innbetalt og disponibel på meglerforetakets klientkonto. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i § 1.

 

Selger vedtar utkastelse uten søksmål og dom etter tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18 og 13-2, 2. ledd, bokstav e, jf. § 13-11, hvis fraflytting ikke har funnet sted innen 14 dager etter avtalt overtakelsestidspunkt. Dette gjelder såfremt ikke annen avtale er gjort mellom partene.

 

Dersom selger på overtagelsestidspunktet ikke kan stille eiendommen til kjøpers disposisjon og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter kjøpekontrakten, svarer selger renter overfor kjøper i henhold til den enhver tid fastsatte forsinkelsesrente iht. Lov om forsinkelsesrente, fra avtalt overtagelsesdato og frem til overtagelse finner sted.

 

[5]     Partene er gjort oppmerksomme på at tinglysing av skjøte ikke kan finne sted før kjøper har innbetalt full kjøpesum inkl. omkostninger. Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør som måtte følge herav er kjøpers ansvar.

 

[6]     Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør, før:

-             hele kjøpesummen er innbetalt fra kjøper og er disponibel på meglerforetakets klientkonto

-             kjøper har overtatt eiendommen

-             oppgjørsansvarlig har mottatt signert overtagelsesprotokoll og selgers oppgjørsskjema.

 

Selger gjøres oppmerksom på at oppgjør ikke foretas før skjøte er tinglyst. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. Dog vil påhvilende andel av pantegjeld samt faktura fra grunneier Statskog bli dekket for at skjøte skal kunne bli utstedt av grunneier.

 

§ 4

heftelser

[1]     Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning.

 

[2]     Selger garanterer at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser.

 

[3]     Dog vil følgende bestemmelser bli tinglyst på skjøtet:

[3.1]  Ubebygd tomt kan ikke overdras uten godkjenning fra Fulufjellet Alpinsenter AS, org.nr. 935 669 340.

[3.2]  Fulufjellet Alpinsenter AS, org.nr. 935 669 340, har løsningsrett med tilbakebetaling av kjøpesum uten rentegodtgjørelse ved overdragelse av tomt som ikke er bebygd.

[3.3]  Kjøper er pliktig til å være medlem i den velforening som stiftes av hytteeierne innen reguleringsplanområdet.

 

[4]     Heftelsene nevnt i punkt 3.1 og 3.2  vil bli tinglyst som pengeheftelser idet de antas å kunne ha økonomisk betydning. Når kjøper har satt opp hytte på tomten kan kjøper kreve at Fulufjellet AS sletter heftelsene 3.1 og 3.2. Heftelse som nevnt under punkt 3.3 vil bli tinglyst som en servitutt.

 

§ 5

tinglysing/sikkerhet

[1]     Selger rekvirerer skjøte til kjøper når hele kjøpesummen er innbetalt til meglerforetakets oppgjørsavdeling. Skjøtet skal oppbevares hos meglerforetakets oppgjørsavdeling, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger og tilkoblingsavgift.

 

[2]     All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres oppgjørsansvarlig i undertegnet og tinglysingsklar stand.

 

§ 6

tomtegrenser

[1]     Tomten overtas i den stand den var ved besiktigelsen. Kjøper har besiktiget og satt seg inn i grensene ved befaring på tomten.

 

[2]     Tomtens størrelse er omtrentlig angitt og det kan derfor forekomme mindre avvik på tomtens størrelse.

 

 

§ 7

kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper kjente eller måtte kjenne til da handelen ble inngått.

 

Har kjøper før handelen ble inngått undersøkt tomten eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selger om undersøkelse, kan kjøper heller ikke gjøre gjeldende som mangel noe som kjøper burde vært kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selger har vært grovt uaktsom, uærlig, eller for øvrig handlet i strid med god tro.

 

Denne bestemmelsen utgjør ingen begrensing i avhendingslovens § 3-7 om selgers manglende opplysning om tomten.

 

§ 8

forbehold om eiendommens tilstand

[1]     Kjøper har besiktiget tomten. Tomten selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9.

 

[2]     Tomten har likevel mangel i følgende tilfelle:

 

·         Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved tomten som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

 

·         Når selger har gitt uriktige opplysninger om tomten. Det samme gjelder dersom tomten ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide.

 

·         Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

 

·         Når tomten har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

 

§ 9

OVERTAGELSE

[1]     Tomten overtas av kjøper den dato skjøte er tinglyst, med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Tomten overtas uten leieforhold av noen art, slik at hele tomten leveres ledig for kjøper.

 

[2]     Kjøper svarer fra overtagelsen for alle tomtens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

 

[3]     Ved overtagelsen skal tomten av selger leveres i ryddet stand. Kjøper aksepterer rydding ved signering av overtagelsesprotokoll.

 

[4]     Risikoen går over på kjøper når han har overtatt disposisjonsrett til tomten. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet da han kunne ha fått overta disposisjonsrett.

 

[5]     Når risikoen for tomten er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tomten blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

 

[6]     Dersom partene ønsker å fravike overtakelsestidspunktet jf. pkt.1, må partene skriftlig bekrefte at oppgjør og overtakelse endres til ny dato overfor både kjøpers finansieringskilde og oppgjørsansvarlig.

 

§ 10

 

KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD – REKLAMASJON

 

[1]     Dersom tomten har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.

 

[2]     Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate disposisjonsretten av tomten til kjøperen. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig forsinket når oppgjør, uansett grunn, er forsinket over 30 – tretti – dager etter forfallsdato iht. §§ 3 og 9. Selger har deretter rett til å heve kontrakten og selge eiendommen til annen kjøper.

 

[3]     Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jf. avhendingsloven §§ 4-19 og

         5-7.

 

§ 11

reguleringsplaner / utnyttelsesgrad

[1]     Tomten ligger i et område som er regulert til fritidsboliger. Kjøper har fått utlevert reguleringsbestemmelser/bebyggelsesplan for området og satt seg inn i disse. Kjøper er kjent med hvilke eventuelle typer bygninger som kan oppføres på tomten.

 

[2]     Kjøper er kjent med hvilke størrelser eventuelle bygninger på tomten kan ha.

 

 

§ 12

 

KONSESJON / KONSESJONSFRIHET

 

[1]     Kjøper bærer ansvaret for at han blir gitt konsesjon / konsesjonsfrihet til kjøp av tomten. Kjøper er kjent med at han/hun må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet som utarbeides av oppgjørsansvarlig. Skulle kjøper mot formodning ikke oppnå konsesjon, vil selger være skadesløs og vil utstede in-blancoskjøte til kjøper mot oppgjør som planlagt. Kjøper forplikter seg til å avhende eiendommen på nytt for egen regning og risiko

 

 

§ 13

 

Spesielle Forutsetninger

 

Denne kjøpekontrakt er inngått på bakgrunn av dialog og forhandlinger direkte mellom selger og kjøper. Oppgjørsansvarlig ble først kontaktet etter at partene hadde inngått bindende avtale. Oppgjørsansvarlig har ikke besiktiget eiendommen.

 

Oppgjørsansvarliges rolle i nærværende sak er begrenset til utarbeidelse av kjøpekontrakt, utferdigelse og tinglysning av skjøte og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret mellom partene.

 

 


          Instruks om oppgjør for: Tomt på Fulufjellet Hyttegrend

 

         Oppgjør gjennomføres via Din Megler AS , Org.nr. 935323479

 

 [1]    Oppgjøret mellom partene foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling.  Adressen er:

         Din Megler AS v/adv. Jan Benj. Rødner, Gjøaveien 11, 0376 Oslo.

          Tlf.: 23332660, faxnr.: 21624700, mail: din.megler@rodner.no

 

[2]     Snarest etter kontraktsmøtet bes kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med Din Megler AS ved behov for inneståelseserklæringer.

 

[3]     Det er kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer iht. til kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto: 6027.05.40131.  Kvittering(er) sendes pr. fax eller mail umiddelbart til Din Megler AS, og deretter sendes originale kvitteringer pr. post til Din Megler AS.

 

         Innbetalinger må merkes med kjøper(es) navn og oppgjørsnr som fåes av megler og påføres øverst på kontraktens side 1.

Til kontraktsmøtet skal det medbringes kvittering for eventuell kontantinnbetaling (forskuddsinnbetaling nevnt i kjøpekontrakten).

 

[4]     Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er godskrevet oppgjørsansvarligs klientkonto senest siste virkedag før overtakelse, jf. kjøpekontraktens § 9.

 

[5]     All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av oppgjørsansvarligs oppgjørsavdeling. Kjøper må påse at pantedokumenter til eventuell långiver er sendt over til Din Megler AS i god tid før overtagelse. Dette må være på plass før oppgjør kan tas.

 

[6]     Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør før:

-                tilfredsstillende sikkerhet, skjøte eller pantedokument med urådighetserklæring er tinglyst

-                hele kjøpesummen inkl. omkostninger er innbetalt fra kjøper

-                kjøper har overtatt eiendommen

-                Din Megler AS har mottatt signert overtagelsesprotokoll og selgers oppgjørsskjema.

 

Oppgjør kan ta inntil 5 hele virkedager fra overtagelsesprotokoll er Din Megler AS i hende. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg.

 

[7]     Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter (pro & contra) vil kun bli foretatt der det er innlevert skjema for pro & contra og eventuelle kvitteringer. Det vil ikke bli avregnet pro & contra for beløp under kr 430,-.


 

BELIGGENHET:

Fulufjellet Hyttegrend ligger i Ljørdalen, nær grensen til Sverige i Trysil Kommune. Hyttefeltet er anlagt inntil AS Fulufjellet Alpinsenter med ski inn/ ski ut via preparert trase. Tomteområdet har en meget god og solrik beliggenhet i vesthelling, ca 700 meter over havet. Området er et jakt- og fiskeeldorado med rikelig utvalg av forskjellige vann og elver, flott langrennsterreng om vinteren i tillegg til alpinanlegget.

 

PARKERING/ GARASJE:

Kjøper forplikter seg til å opparbeide en parkeringsplass som kan vinterbrøytes for hver påbegynte 45 kvm BRA, eller minimum to parkeringsplasser for hver tomt.

 

ADKOMST:

Fra Oslo følg E6 nordover retning Lillestrøm og Hamar ca 110 km. Rett sør for Stange ved Kolomoen, ta av mot Elverum og følg riksvei 3. Etter ca 20 km., ta til høyre i T- kryss ved Myklegard, følg riksvei 25 videre gjennom Elverum i retning Trysil. Etter ca 63 km., ta til høyre over bru retning Østby og Salen. På Østby, ta til venstre mot Ljørdalen, 19 km. grusvei.

Eventuelt kan du følge riksvei 25 mot Støa og ta til venstre mot Ljørdalen. Fra Støa til Ljørdalen er det 18 km. Fra Oslo til Ljørdalen er det ca. 230 km.

 

TOMTETYPE/ AREAL:

Selveide hyttetomter fra 1.184 m² til 2.290 m².

 

BESKRIVELSE AV TOMT:

67 romslige naturtomter med infrastruktur (vei, vann, kabel-tv og strøm) til tomtegrense. Tomtene ligger i et svakt skrånende terreng mot sørvest, med bra utsyn og gode solforhold.

 

TILLIGGENDE FASILITETER

I tomteprisen inngår at AS Fulufjellet Alpinsenter fører ledninger og kabler fram til et tilknytningspunkt (kum og skap) som ligger nær ved tomtegrensen. Tomtekjøper bekoster selv framføring av ledninger og kabler fram til hytta. Disse ledningene og kablene er hytteeiers eiendom og ansvar. Tilkoblingsavgift (vei, vann, kabel-tv og strøm) kommer i tillegg til tomteprisen (beregnet til ca. kr. 53.000,- pr tomt). Privat avløpsanlegg (minirenseanslegg eller lignende) til hver tomt bekostes av tomtekjøper.

 

Tomten må bebygges innen 3 -tre- år etter at kjøpekontrakten er underskrevet.


 

 

OFFENTLIGE FORHOLD

 

VEI/VANN/ AVLØP

Privat vei og vanntilførsel. Drift/ vedlikehold bekostes av Fulufjellet Alpinsenter. Privat avløpsanlegg til hver tomt som bekostes av kjøper.

 

REGULERINGSFORHOLD:

Se vedlagte ”Bebyggelsesplan for Fulufjell Hytteområde”. Vedtatt 24.08.06.

 

ØKONOMI:

PRISER:

Fra kr 350.000,- til kr. 535.000,- + omkostninger og påkoblingsavgift.

 

OMKOSTNINGER:

Dokumentavgift: 2,5% av kjøpesummen.

Tinglysing av skjøte: Kr. 525,-

Pantattest: Kr. 202,-

Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr: 525,-

 

HYTTEEIERFORENINGEN:

Kjøper forplikter seg til å være medlem av eksisterende hytteeierforening, og forholde seg til de til enhver tid gjeldende vedtekter.

 

ÅRLIGE AVGIFTER TIL AS FULUFJELLET ALPINSENTER:

Kjøper forplikter seg til å betale årlige avgifter på tomten selv om denne ikke er bebygd. De årlige avgiftene påløper normalt fra kjøpsåret hvis ikke annet er avtalt. Årlig avgift er stipulert til ca kr 6600,- som dekker:

Normalt vedlikehold av vei sommer og vinter. Vedlikehold av vanntilførsel inklusive fri bruk av vann. Fellesutgifter knyttet til tv/ kabel og administrasjonskostnader.

  

OPPGJØR:

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktinngåelse, dog senest 7 dager etter bud aksept, og resten av kjøpesummen før overtagelse. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.

Til selger betales tilknytningsavgift, ca kr. 53.000,- for tilknytning til vann, strøm, vei og kabel-tv. Dette forfaller til betaling før grunneier utsteder skjøte på tomten.

 

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner.

 

ØVRIGE KJØPSFORHOLD:

Tomtene er leveringsklare, angi ønsket overtagelse i din kjøpsanmodning.

 

SOLGT ”SOM DEN ER”:

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning, salget følger avhendingslovens § 3-9: ”Enda eigedomen er ”selt som han er”, eller med liknande atterhald, har eidedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangler dersom han er i vesentlig ringare standard enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers”. Kjøper kan derfor ikke på påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. Avhendingslovens § 3-9, jfr. § 1-2(2). På bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i eventuell egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndige før bud inngis.

 

Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper.


 

 

Follow us